به پورتال مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر خوش آمديد. با یاری خداوند کرونا را شکست خواهیم داد
فلسفه هنر و زیبایی
معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر
قیمت : 220,000  ریال
کریستوا در قابی دیگر
قیمت : 220,000  ریال
زیبایی نزد روزبهان
قیمت : 280,000  ریال
عکس مهرویان خیال عارفان-مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا
قیمت : 250,000  ریال
گتاری در قابی دیگر-آرای متفکران معاصر دربارۀ هنر
قیمت : 190,000  ریال
بودریار در قابی دیگر- آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000  ریال
تاریخ زشتی
قیمت : 680,000  ریال
دریدا در قابی دیگر - آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000  ریال
دلوز در قابی دیگر - آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000  ریال
اقتصاد هنر معاصر
قیمت : 215,000  ریال
هیدگر و هنر
قیمت : 35,000  ریال
زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (2) : ارسطو
قیمت : 320,000  ریال
هنر و ارزش
قیمت : 85,000  ریال
مسائل کلی زیبایی شناسی (قسمت سوم )
قیمت : 125,000  ریال
زیبایی شناسی هنرها
قیمت : 190,000  ریال
فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی
قیمت : 500,000  ریال
استحالۀ طبیعت در هنر
قیمت : 95,000  ریال
انسان شناسی هنر
قیمت : 145,000  ریال
درس‌گفتارهاي زيبايي‌شناسي و فلسفه هنر؛ فلسفه و حکمت (1-9)
قیمت : 0  ریال
اصالت اجرا در موسيقي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(5)
قیمت : 40,000  ریال
آثار جعلی و تقلبی-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(4)
قیمت : 80,000  ریال
مطالعات فرهنگي و زيبايي‌شناسي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(3)
قیمت : 14,000  ریال
هنر عمومي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(2)
قیمت : 90,000  ریال
عكاسي و بازنمايي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(1)
قیمت : 35,000  ریال
جامعه، هنر و اخلاق -مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(9)
قیمت : 100,000  ریال
مارکسيسم و زيبايي‌شناسي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(8)
قیمت : 100,000  ریال
ساختارگرايي و پساساختارگرايي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(7)
قیمت : 35,000  ریال
تجربه زيبايي‌شناختي -مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(6)
قیمت : 20,000  ریال
در باب معيار ذوق و تراژدي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(5)
قیمت : 60,000  ریال
ديالكتيك برون و درون پدیدارشناسی خیال-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(4)
قیمت : 80,000  ریال
هنر، احساس و بيان-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(3)
قیمت : 90,000  ریال
نقد هنر(مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(2)
قیمت : 50,000  ریال
بازنمايي و صدق (مجموعه مقالات زیبایی شناسی فلسفه هنر 1)
قیمت : 50,000  ریال
زيبايي‌شناسي و مسائل هنر از دیدگاه ابوحیان توحیدی
قیمت : 20,000  ریال
زيبايي‌و فلسفه هنردر گفتگو(1): افلاطون
قیمت : 320,000  ریال
ميرحكمت
قیمت : 35,000  ریال
ويتگنشتاين نظريه و هنر
قیمت : 265,000  ریال
تحولات ذوق هنري در غرب
قیمت : 120,000  ریال
زيبايي‌شناسي مدرن ژاپني
قیمت : 240,000  ریال
تاريخ زيبايي(نظریه های زیبایی در فرهنگ های غربی)
قیمت : 450,000  ریال
هنر و اخلاق
قیمت : 140,000  ریال
هنر و شناخت
قیمت : 100,000  ریال
منظره و هنر غرب
قیمت : 250,000  ریال
زيبايي‌شناسي و جامعه‌شناسي هنر
قیمت : 95,000  ریال
اخلاق علايي
قیمت : 40,000  ریال
هنر و معنويت
قیمت : 250,000  ریال
ارتباط زيبايي‌شناختي (نظرگاه هندی)
قیمت : 150,000  ریال
مكتب فلسفي اصفهان
قیمت : 45,000  ریال
مسائل كلي زيبايي‌شناسي 2
قیمت : 75,000  ریال
مسائل كلي زيبايي‌شناسي 1
قیمت : 135,000  ریال
زيبايي‌شناسي فلسفي و تاریخ زیبایی شناسی جدید
قیمت : 55,000  ریال
اسرار مكنون يك گل
قیمت : 320,000  ریال
معنا و مفهوم زيبايي در المناظر و تنقیح المناظر
قیمت : 220,000  ریال
هندسۀ خيال و زيبايي(پژوهشی در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی )
قیمت : 160,000  ریال
فلسفه هنر در عشق‌شناسي ملاصدرا
قیمت : 370,000  ریال
متافيزيك خيال در گلشن راز شبستری
قیمت : 175,000  ریال
نويسندگان برجستۀ قلمرو هنر از عهد کهن
قیمت : 350,000  ریال
هنر و نمادگرايي سنتي : گفتارهایی از آنانداکوماراسوامی
قیمت : 230,000  ریال
مقدمه‌اي بر هنر هند
قیمت : 95,000  ریال
مباني سنتي هنر و زندگي
قیمت : 490,000  ریال
جستارهايي در چيستي هنر اسلامی
قیمت : 450,000  ریال
پیش درآمد فلسفه‌اي براي هنر ايراني
قیمت : 290,000  ریال
مباني حكمي هنر و زيبايي از دیدگاه شهاب الدین سهروردی
قیمت : 95,000  ریال
چشم‌اندازهاي كلامي در باب خداوند و زیبایی
قیمت : 80,000  ریال
هنر و عامليت
قیمت : 250,000  ریال
جامعه‌شناسي هنرها
قیمت : 400,000  ریال
غیاث الدین منصور دشتكي و فلسفه عرفان
قیمت : 56,000  ریال
گفتارهايي در پديدارشناسي هنر
قیمت : 185,000  ریال
درآمدي بر هنرهاي زيبا
قیمت : 230,000  ریال
فلسفه هنر مسيحي و شرقي
قیمت : 150,000  ریال
حكمت و هنر در عرفان ابن عربي
قیمت : 250,000  ریال
درآمدي بر فلسفه هنر
قیمت : 500,000  ریال
زيبايي‌شناسي و ذهنیت از كانت تا نيچه
قیمت : 540,000  ریال
دانشنامه زيبايي‌شناسي
قیمت : 490,000  ریال
 
هنرهای تجسمی
خمسۀ نظامی شاه طهماسبی
قیمت : 25,000,000 ریال
روضه الانوار خواجوی کرمانی بخط علی کاتب(میر علی هروی)
قیمت : 2,100,000 ریال
نگاهی به آثار مصور فرصت الدوله شیرازی
قیمت : 360,000 ریال
خوشنویسی اسلامی
قیمت : 2,500,000 ریال
شاهنامه ابراهیم سلطان
قیمت : 1,250,000 ریال
مروری بر آثار استاد جلال شباهنگی
قیمت : 650,000 ریال
هنرمندان معروف به دوست محمد
قیمت : 130,000 ریال
دعای روزهای هفته
قیمت : 150,000 ریال
خیال ایرانی
قیمت : 34,000 ریال
فالنامه شاه طهماسبی
قیمت : 620,000 ریال
روش تحقیق در هنر و طراحی
قیمت : 400,000 ریال
واکاوی نسخٍٍه دیوان خواجوی کرمانی
قیمت : 80,000 ریال
هنر ایران عصر قاجار در مجموعه های مجارستان
قیمت : 2,500,000 ریال
سبک شناسی خوشنویسان قاجار
قیمت : 650,000 ریال
مروری بر آثار شجاع الدین شهابی
قیمت : 250,000 ریال
از الفبا تا هنر
قیمت : 2,000,000 ریال
جلد سازی ایرانیان از سلجوقیه تا پایان قاجاریه
قیمت : 500,000 ریال
کتاب آرایی قرآن ؛ جلوه ای از هنر عصر قاجار
قیمت : 115,000 ریال
پیکر انسان در هنر اسلامی
قیمت : 140,000 ریال
مناجات نامۀ حضرت امیر
قیمت : 150,000 ریال
سه مثنوی همای و همایون، کمال نامه و روضةالانوار خواجوی کرمانی
قیمت : 1,400,000 ریال
شاهکارهای هنر ایران در مجموعه های لهستان
قیمت : 3,700,000 ریال
شاهنامۀ شاه طهماسبی
قیمت : 20,000,000 ریال
شمس فرهنگستان
قیمت : 300,000 ریال
فراسوي ايمان
قیمت : 160,000 ریال
يادنامۀ كمال‌الدين بهزاد
قیمت : 32,000 ریال
بهزاد در گلستان
قیمت : 32,000 ریال
شيوه‌هاي رنگ‌سازي در قلمرو هنر و نقاشی
قیمت : 140,000 ریال
در ميان راز مشتاقان
قیمت : 70,000 ریال
نقاشي‌هاي بقاع متبركه در ايران
قیمت : 78,000 ریال
اصطلاحات خوشنويسي در شعر شاعران بزرگ ایران
قیمت : 80,000 ریال
نگاره‌هاي شاهنامه
قیمت : 30,000 ریال
نقاشي و ادبيات ايراني
قیمت : 21,500 ریال
تصاوير شاهنامۀ فردوسي به روایت میرزاعلی قلی خویی
قیمت : 75,000 ریال
مجموعه مقالات نگارگري ايراني- اسلامی در نظر و عمل
قیمت : 54,000 ریال
نقاشان معاصر تبريز
قیمت : 120,000 ریال
تا شقايق هست
قیمت : 120,000 ریال
دائوي نقاشي
قیمت : 40,000 ریال
عمارت هزار نقش
قیمت : 60,000 ریال
گرافيك انقلاب ( هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران )
قیمت : 370,000 ریال
نقاشي انقلاب ( هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران )
قیمت : 370,000 ریال
اولین دوسالانه بين‌المللي عكس جهان اسلام
قیمت : 250,000 ریال
سومين دوسالانه بين‌المللي گرافيك جهان اسلام
قیمت : 200,000 ریال
آيينه نگاه
قیمت : 350,000 ریال
كتاب سازندگي هنر
قیمت : 85,000 ریال
سرمشق
قیمت : 550,000 ریال
شاهكارهاي نگارگري ايران
قیمت : 2,500,000 ریال
ماه تابان اصفهان
قیمت : 73,000 ریال
بنيان‌هاي مكتب نقاشي اصفهان
قیمت : 150,000 ریال
آداب و فنون نقاشي و كتاب‌آرايي
قیمت : 330,000 ریال
مروري بر نگارگري ايراني
قیمت : 300,000 ریال
نقاشي ايراني ، نسخه نگاره های عهد صفوی
قیمت : 390,000 ریال
نگارگري و حاميان صفوي
قیمت : 250,000 ریال
بهزاد‌ و‌ شكل‌گيري مكتب‌ مينياتور‌ بخارا در قرن 16 میلادی
قیمت : 190,000 ریال
از بهزاد تا رضاعباسي
قیمت : 185,000 ریال
سير تحول نقاشي ايراني (سدۀ شانزدهم میلادی)
قیمت : 24,000 ریال
نگاره‌هاي ايراني (گنجینۀ ارمیتاژ) سدۀ پانزدهم تا نوزدهم میلادی
قیمت : 550,000 ریال
مجموعه مقالات نگارگری مكتب اصفهان
قیمت : 100,000 ریال
مكتب نگارگري شيراز
قیمت : 380,000 ریال
مكتب نگارگري هرات
قیمت : 130,000 ریال
رضا عباسی اصلاح گر سرکش
قیمت : 570,000 ریال
مصحف روشن
قیمت : 130,000 ریال
مکتب نگارگری اصفهان
قیمت : 250,000 ریال
مکتب نگارگری تبریز و «قزوین - مشهد»
قیمت : 165,000 ریال
سیمای سلطان محمد نقاش
قیمت : 75,000 ریال
پندنامۀ جامی
قیمت : 250,000 ریال
پندنامه لقمان حكيم
قیمت : 170,000 ریال
چهل حديث نبوي- به خط شاه محمود نیشابوری
قیمت : 130,000 ریال
دعای صباح
قیمت : 130,000 ریال
دعای احتجاب
قیمت : 150,000 ریال
یادگارهایی ماندگار از استاد فرهیختۀ روزگار سید مرتضی نجومی
قیمت : 600,000 ریال
مرقع ميرزا غلامرضا اصفهاني
قیمت : 120,000 ریال
هنر تاریخی پنجکنت ( نقاشی و پیکرتراشی )
قیمت : 95,000 ریال
جهان دوگانه مينياتور ایرانی
قیمت : 120,000 ریال
زبان تصویری شاهنامه
قیمت : 210,000 ریال
بحران واقعیت : در باب عکاسی معاصر
قیمت : 270,000 ریال
تیغ و تنبور -هنر دوره تیموریان به روایت متون
قیمت : 290,000 ریال
دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان-کاخ چهلستون
قیمت : 500,000 ریال
هنرپژوهی در برگزیده قرآن کریم به خط و کتابت علیرضا عباسی
قیمت : 400,000 ریال
 
هنرهای صناعی
قفل های دست ساز آذربایجان
قیمت : 600,000 ریال
شاهکارهای فرش بافی مشهد در عصر قاجار
قیمت : 550,000 ریال
خودآموز فنون قلمزنی
قیمت : 600,000 ریال
ابریشم دوزی های ایرانی (1)
قیمت : 370,000 ریال
فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی
قیمت : 350,000 ریال
دانشنامۀ مهر و حکاکی در ایران
قیمت : 6,000,000 ریال
چوتاشي در مازندران
قیمت : 85,000 ریال
نقشبند خيال -احوال و آثار استاد محسن محسنی
قیمت : 52,000 ریال
خليل خيال - یادنامۀ استاد فقید ، خلیل درودچی
قیمت : 20,000 ریال
ترمه‌هاي سلطنتي ایران و کشمیر
قیمت : 800,000 ریال
دستبافته‌هاي سوادكوه
قیمت : 44,000 ریال
پژوهشي در زيلوي يزد
قیمت : 54,000 ریال
نمدهاي ايران
قیمت : 450,000 ریال
طرح و نقش فرش ايران
قیمت : 250,000 ریال
شاه عباس و هنرهاي اصفهان
قیمت : 38,000 ریال
قلمكار اصفهان از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز
قیمت : 22,000 ریال
تصويرگري و رنگ‌گزيني در هنرهای سنتی آذربایجان
قیمت : 190,000 ریال
شال‌هاي ترمۀ كرمان ( گذشته،حال،آینده)
قیمت : 250,000 ریال
افشار- دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران
قیمت : 800,000 ریال
مهر و حكاكي در ايران
قیمت : 350,000 ریال
کلیات و تاریخ هنر
از کارگاه تا دانشگاه
قیمت : 300,000 ریال
تاریخ مختصر هنر هند
قیمت : 450,000 ریال
شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی
قیمت : 600,000 ریال
فرهنگ نمادهای چین
قیمت : 630,000 ریال
هنرهای زیبای چین
قیمت : 430,000 ریال
قرآن های دورۀ تیموری -درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی
قیمت : 220,000 ریال
سه شترانِ روانه به اسمیرنا
قیمت : 380,000 ریال
هنر اسلامی و فرهنگ بصری
قیمت : 190,000 ریال
رمزشناسی حالات دست و بدن در هنرهای بودایی و هندویی
قیمت : 290,000 ریال
ایزدان آب و آبزیان اساطیری-نماد شناسی هنر شرق 4
قیمت : 150,000 ریال
نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد
قیمت : 75,000 ریال
بررسی سفرنامه های دورۀ صفوی
قیمت : 75,000 ریال
ژاپن روح گریزان
قیمت : 125,000 ریال
کتابشناسی مکتب اصفهان
قیمت : 200,000 ریال
اسطوره شناسی و هنر هند
قیمت : 450,000 ریال
پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و هندویی
قیمت : 120,000 ریال
از کارگاه تا دانشگاه
قیمت : 300,000 ریال
دانشنامۀ هنر و معماری ایرانی بر اساس فرهنگ گروو
قیمت : 980,000 ریال
مار در هنرهاي بودايي و هندويي
قیمت : 100,000 ریال
هنر اصفهان از نگاه سیاحان
قیمت : 32,000 ریال
چين و هنرهاي اسلامي
قیمت : 15,000 ریال
روح انسان در هنر آسيايي
قیمت : 230,000 ریال
حضور طبیعت در مجموعه چيني‌هاي آبي و سفيد
قیمت : 8,500 ریال
هنرمندان ارمني ايران
قیمت : 40,000 ریال
هنر ژاپن : نگاهي به جزئيات
قیمت : 200,000 ریال
فيل در شمایلهای هندویی و بودایی
قیمت : 26,000 ریال
تاريخ تاريخ هنر
قیمت : 160,000 ریال
نگارگري و معماري بودايي
قیمت : 210,000 ریال
هنر ژاپن
قیمت : 170,000 ریال
هنر چين
قیمت : 150,000 ریال
هنر جنوب شرقي آسيا
قیمت : 190,000 ریال
هنر آمريكاي لاتين در قرن بيستم
قیمت : 110,000 ریال
هنر معاصر آفريقا
قیمت : 59,000 ریال
  
معماری و شهر سازی
گنج سلطان- مجموعۀ گنجعلی خان کرمان
قیمت : 800,000 ریال
معنا در معماري غرب
قیمت : 850,000 ریال
شهر سوخته(هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه، هیرمند)
قیمت : 4,000,000 ریال
تذکره البنیان و تذکره الابنیه - خاطرات معمار سنان
قیمت : 145,000 ریال
مکان،زمان و هستی در معماری ژاپنی
قیمت : 115,000 ریال
یادنامه معماران و معماری سنتی خراسان
قیمت : 245,000 ریال
سنگ بست ( مجموعه ای تاریخی از دوره غزنوی )
قیمت : 105,000 ریال
منار جام
قیمت : 190,000 ریال
نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین
قیمت : 580,000 ریال
معماری اسلامی در قاهره
قیمت : 155,000 ریال
گذری بر معماری متقدم مسلمانان
قیمت : 700,000 ریال
مسجد جامع اصفهان
قیمت : 395,000 ریال
پديدارشناسي مكان
قیمت : 300,000 ریال
نقش و نگارهای معماری در تاجيكستان
قیمت : 200,000 ریال
هنر و معماري اسلامي(2)
قیمت : 135,000 ریال
شهر و مدرنيته
قیمت : 52,000 ریال
گزيده آثار استاد اصغر شعرباف(گره و کاربندی)
قیمت : 35,000 ریال
مجموعه مقالات اولین جشنوارۀ دانشجویی (معماري و شهرسازی)
قیمت : 30,000 ریال
پويه‌شناسي صور معماري
قیمت : 37,000 ریال
معماري مكزيك باستان
قیمت : 50,000 ریال
معماري مايا
قیمت : 46,000 ریال
معماري چين
قیمت : 53,000 ریال
خانه‌هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
قیمت : 52,000 ریال
كليساهاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
قیمت : 57,000 ریال
تاريخ معماري عثماني
قیمت : 800,000 ریال
الگوهاي معماري هند
قیمت : 60,000 ریال
اسناد معماري ايران (دفتر دوم)
قیمت : 120,000 ریال
اسناد معماري ايران ( دفتر اول )
قیمت : 120,000 ریال
فرهنگ‌نامۀ معماري ایران در مراجع فارسی (2)
قیمت : 550,000 ریال
فرهنگ‌نامۀ معماري ايران در مراجع فارسی(1)
قیمت : 170,000 ریال
معماري و انديشۀ نقادانه
قیمت : 155,000 ریال
تيشه‌داري
قیمت : 42,000 ریال
مكتب اصفهان در شهرسازي
قیمت : 150,000 ریال
اردبيل بقعۀ شيخ صفي
قیمت : 12,000 ریال
شاهكارهاي معماري آسیای میانه
قیمت : 60,000 ریال
كاخوارۀ نايين
قیمت : 120,000 ریال
مسجد عتيق شيراز
قیمت : 25,000 ریال
كتيبه‌هاي يادماني فارس
قیمت : 65,000 ریال
نگاره‌هاي چوبي مساجد آذربایجان شرقی
قیمت : 190,000 ریال
خانه‌هاي قديمي تبريز (جلد اول)
قیمت : 570,000 ریال
خانۀ حاجت‌پور
قیمت : 200,000 ریال
خانۀ مرادي
قیمت : 180,000 ریال
خانۀ طربي
قیمت : 220,000 ریال
خانۀ موسي‌زاده
قیمت : 220,000 ریال
خانۀ بهزادي
قیمت : 180,000 ریال
خانۀ محتشم طلب
قیمت : 190,000 ریال
خانۀ موسوي
قیمت : 190,000 ریال
بازآفريني ربع رشيدي
قیمت : 110,000 ریال
بناهاي دورۀ اسلامي ايران از آغاز تا 1218 ش
قیمت : 1,200,000 ریال
سنت در معماري آفریقا، آسیا و اقیانوسیه
قیمت : 450,000 ریال
رسالۀ معماريه
قیمت : 125,000 ریال
هنر و معماري صفويه
قیمت : 280,000 ریال
معماري ايلخاني در نطنز
قیمت : 45,000 ریال
معماري اسلامي در اندلس
قیمت : 100,000 ریال
معنا در معماري غرب
قیمت : 850,000 ریال
موسیقی
مداومت در اصول موسیقی ایرانی
قیمت : 350,000 ریال
پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی
قیمت : 80,000 ریال
موسیقی ایران ( از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)
قیمت : 320,000 ریال
رساله در موسيقي قديم و چهار گفتار در فلسفه هنر
قیمت : 35,000 ریال
نسيم طرب
قیمت : 17,000 ریال
صفي‌الدين از ديدگاه معاصر
قیمت : 9,500 ریال
رسالۀ شرفیه
قیمت : 18,000 ریال
انديشه‌هاي علمي فارابي دربارۀ موسیقی
قیمت : 140,000 ریال
رسالۀ موسیقی از درة التاج لغرة الدباج (جلد دوم)
قیمت : 85,000 ریال
رسالۀ موسیقی از درةالتاج لغرة الدباج (جلد اول)
قیمت : 85,000 ریال
ماهور به قلم مخبرالسلطنه
قیمت : 45,000 ریال
فلاسفه و موسيقي
قیمت : 120,000 ریال
رسالة في‌الموسيقي ابن‌منجم
قیمت : 50,000 ریال
مقدمة الاصول
قیمت : 80,000 ریال
تاريخ و نظريۀ شش مقام
قیمت : 110,000 ریال
ترجمۀشرح مباركشاه بخاري بر ادوار ارموی در علم موسیقی
قیمت : 280,000 ریال
گزیدۀ مقالات همايش عبدالقادر مراغي
قیمت : 70,000 ریال
حاجی ملا عبدالكريم جناب قزويني و نقش وی در موسیقی قاجار
قیمت : 140,000 ریال
پژوهشی در زندگي و آثار عبدالقادر مراغي
قیمت : 105,000 ریال
موسيقي عصر صفوي
قیمت : 190,000 ریال
سلسلۀ موي دوست
قیمت : 380,000 ریال
موسيقي ايران در سدۀ گذشته
قیمت : 1,100,000 ریال
موسيقي قوم عرب
قیمت : 120,000 ریال
موسيقي قوم تركمن
قیمت : 120,000 ریال
گلبانگ سربلندي
قیمت : 1,350,000 ریال
موسيقي قوم تالش
قیمت : 120,000 ریال
موسيقي ايلام
قیمت : 90,000 ریال
موسيقي قوم كرد
قیمت : 200,000 ریال
رساله در بيان موسيقي شرقي و مقایسۀ آن با موسیقی اروپایی
قیمت : 170,000 ریال
جامع‌الالحان عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی
قیمت : 100,000 ریال
ترجمۀ فارسی الرساله الشرقيه فی النسب التالیفیه
قیمت : 40,000 ریال
رسالۀ موسيقي موسوم به کلیات یوسفی
قیمت : 120,000 ریال
   
هنرهای نمایشی
نمایش در دورۀ صفوی
قیمت : 430,000 ریال
یادنامه استاد جمشید مشایخی
قیمت : 450,000 ریال
نظریه برای مطالعات پرقورمنس
قیمت : 400,000 ریال
کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزده خورشیدی
قیمت : 390,000 ریال
تخیل در عصر سینمای دیجیتال
قیمت : 125,000 ریال
کیوگن - نمایش های شاد ژاپنی
قیمت : 195,000 ریال
علي نصيريان زندگي و آثار
قیمت : 18,000 ریال
نمايشنامه‌نويسي در ایران از آغاز نا 1370
قیمت : 75,000 ریال
تعزيه در عراق
قیمت : 9,000 ریال
تعزيه از نگاه مستشرقان
قیمت : 22,000 ریال
تئاتر هند ، تئاتر سرآغاز ، تئاتر آزادی
قیمت : 72,000 ریال
روزشمار سينماي ايران (از آغاز تا انقراض قاجاریه)
قیمت : 50,000 ریال
راهنمايي بر ادبيات و فيلم
قیمت : 290,000 ریال
معناسازي
قیمت : 159,000 ریال
نامۀ تعزيه(ج 1)
قیمت : 140,000 ریال
هنر نقالي در ايران
قیمت : 120,000 ریال
مرشدان پرده‌خوان ایران ( دفترهای 1-30 )
قیمت : 450,000 ریال
   
ادبیات
درآمدی بر تاریخ داستانی ایران پیش از اسلام
قیمت : 290,000 ریال
مگسی که می خواست پروانه باشد
قیمت : 120,000 ریال
مردی با پاهای گم شده
قیمت : 120,000 ریال
دوداس
قیمت : 110,000 ریال
کیست اهل کجاست فرشچیان
قیمت : 115,000 ریال
سوگ سیاوش ( منسوب به الماس خان کندوله ای )
قیمت : 335,000 ریال
تفکر شیعه و شعر در دورۀ صفوی
قیمت : 45,000 ریال
دیگری
قیمت : 50,000 ریال
صور خيال در شعر سبک اصفهانی
قیمت : 17,000 ریال
تصاوير خيال در شاهنامۀ فردوسی
قیمت : 19,000 ریال
جايگاه نثر شيراز و فارس در تحول نثر فارسی
قیمت : 87,000 ریال
تاثيرپذيري شاعران كرد ايران و عراق از حافظ شیرازی
قیمت : 38,000 ریال
شيرازنامه
قیمت : 129,000 ریال
دستورالكاتب في تعيين المراتب
قیمت : 93,000 ریال
تعامل ادبيات و هنر در مکتب اصفهان
قیمت : 30,000 ریال
گزيدۀ غزليات حافظ
قیمت : 13,500 ریال
ديوان اشعار شیخ امین الدین محمد بلياني
قیمت : 300,000 ریال
مثنوي مولانا جلال الدین محمد مولوی
قیمت : 500,000 ریال
كتاب‌شناسي ادبيات دورۀ صفوي
قیمت : 85,000 ریال
ديوان حافظ
قیمت : 900,000 ریال
فرهنگ شاهنامه (دوجلدی)
قیمت : 1,800,000 ریال
    
مجموعه مقالات
مجموعه مقالات هنر و اخلاق
قیمت : 250,000 ریال
شرق نگاشت (2)
قیمت : 280,000 ریال
شرق نگاشت (1)
قیمت : 450,000 ریال
آجرستان جلد 3 -مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 490,000 ریال
آجرستان جلد 2 -مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 470,000 ریال
آجرستان-مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران(جلد اول)
قیمت : 370,000 ریال
مجموعه مقالات نقش و نقشبند شرح احوال و آثار غیاث الدین علی نقشبند یزدی
قیمت : 300,000 ریال
جهانی شدن و هنر-مجموعه مقالات هم اندیشی ها(16)
قیمت : 80,000 ریال
آجرستان -چکیده مقالات همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 120,000 ریال
مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران
قیمت : 225,000 ریال
رواق نظر
قیمت : 135,000 ریال
مجموعه مقالات هنر نرم افزاری
قیمت : 220,000 ریال
مدیریت هنری-مجموعه مقالات هم اندیشی (8)
قیمت : 52,000 ریال
خلاصه مقالات دومین گردهمایی گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران
قیمت : 26,000 ریال
خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران
خلاصۀ ۵۵ مقاله از ۱۰۵ مقالۀ ارسال شده به دبیرخانۀ گردهمایی
قیمت : 10,000 ریال
چکیده مقالات گردهمایی مکتب شیراز
قیمت : 50,000 ریال
باستان شناسی حوزۀ هلیل رود ؛جنوب شرق ایران:جیرفت
قیمت : 430,000 ریال
گنجينه‌هاي هنر در آستان قدس رضوی
قیمت : 20,000 ریال
اصفهان در مطالعات ايراني(جلد دوم)
قیمت : 65,000 ریال
اصفهان در مطالعات ايراني (جلد اول)
قیمت : 37,000 ریال
مجموعه مقالات همایش طبيعت در هنر شرق
قیمت : 65,000 ریال
مجموعه مقالات همايش بهار ايراني
قیمت : 65,000 ریال
مطالعات صفوي-مجموعه مقالات همایش پاریس
قیمت : 19,000 ریال
صفي‌الدين ارموي -مجموعه مقالات همایش بین المللی
قیمت : 70,000 ریال
كمال‌الدين بهزاد
قیمت : 130,000 ریال
مجموعه مقالات نقد نگاشت (1)
قیمت : 45,000 ریال
انسان‌شناسي هنر(مجموعه مقالات هم اندیشی ها 19)
قیمت : 45,000 ریال
نشانه‌شناسي هنر(به انضمام مقالات هم اندیشی سینما)
قیمت : 61,000 ریال
زبان شناسی و مطالعات بینا رشته ای :ادبیات و هنر
قیمت : 55,000 ریال
هنر تطبيقي (مجموعه مقالات هم اندیشی ها 15)
قیمت : 44,000 ریال
تخيل هنري (2)
قیمت : 50,000 ریال
نشانه‌شناسي هنر (3) مجموعه مقالات هم اندیشی(13)
قیمت : 36,000 ریال
هنر فرش - مجموعه مقالات هم اندیشی(12)
قیمت : 25,000 ریال
نقد هنر (2) مجموعه مقالات هم اندیشی (11)
قیمت : 18,000 ریال
جامعه‌شناسي هنر
قیمت : 33,000 ریال
سينما و ادبيات-مجموعه مقالات هم اندیشی ها (9)
قیمت : 18,000 ریال
بارت و دريدا
قیمت : 31,000 ریال
نقد هنر (1) مجموعه مقالات هم اندیشی (6)
قیمت : 18,000 ریال
نشانه‌شناسي هنر(2) مجموعه مقالات هم اندیشی(5)
قیمت : 27,000 ریال
هنر و عناصر طبيعت
قیمت : 24,000 ریال
تخيل هنري (1)
قیمت : 24,000 ریال
معنويت و آموزش هنر-مجموعه مقالات هم اندیشی ها(2)
قیمت : 25,000 ریال
نشانه‌شناسي هنر(1) مجموعه مقالات هم اندیشی(1)
قیمت : 300,000 ریال
مجموعه مقالات هنرهاي صناعي (گردهمایی مکتب اصفهان)
قیمت : 95,000 ریال
مجموعه مقالات معماري و شهرسازي ( گردهمایی مکتب اصفهان )
قیمت : 135,000 ریال
مجموعه مقالات ادبيات (جلد دوم )-گردهمایی مکتب اصفهان
قیمت : 135,000 ریال
مجموعه مقالات ادبيات (جلد اول)-گردهمایی مکتب اصفهان
قیمت : 135,000 ریال
مجموعه مقالات نمايش (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 63,500 ریال
مجموعه مقالات خوشنويسي (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 48,000 ریال
مجموعه مقالات حكمي و هنري (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 53,000 ریال
مجموعه مقالات نگارگري (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 85,000 ریال
مجموعه مقالات خوشنويسي مكتب شيراز
قیمت : 110,000 ریال
ايلات بختياري و لرستان
قیمت : 115,000 ریال
گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد چهارم و پنجم)
قیمت : 400,000 ریال
گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد سوم )
قیمت : 100,000 ریال
گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد دوم )
قیمت : 100,000 ریال
گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد اول)
قیمت : 75,000 ریال
گنجينه(1-4)
قیمت : 120,000 ریال